Ejendomsfunktionærne

Ejendomsfunktionærerne er beskæftiget i afdelingen på alle hverdage og kan kontaktes hvis der opstår problemer af teknisk eller anden art.

Ejendomsfunktionærerne har kontortid mandag til fredag kl. 8.00 – 9.00 Frydenlunds Allé 49 ved gavlen. Telefon 86 15 55 10.

Henvendelse til ejendomsfunktionærerne skal normalt ske i den daglige kontortid. Hvis dette ikke er muligt, kan der lægges besked på telefonsvaren, i postkassen eller sendes en mail til:

Vagtordning

Hvis der opstår nødsituationer uden for normal arbejdstid f.eks. sprængt vandrør, stoppet faldstamme o. lign., og det ikke er muligt at få fat på ejendomsfunktionæren, skal der rettes henvendelse til Falcks vagtcentral.

Falcks vagtcentral kan kontaktes på telefonnummer 70 10 00 45.

Opringning til vagtordningen bedes kun foretaget, hvis det er absolut nødvendigt, da det er forbundet med meget store omkostninger for afdelingen, at rekvirere håndværkere uden for firmaernes normale åbningstid.

Håndtering af affald

Intet affald må stilles i kælderen, opgangen eller ved affaldsøerne. På grund af brandfare er det vigtigt, at affaldet placeres i en container eller ved genbrugspladsen ved gavlen af Frydenlunds Alle 41 og 51. Se info om genbrugspladsen ”Sortering af affald, Musvågevej + Frydenlunds Allé”.

Denne genbrugsplads er etableret i samarbejde med Århus Kommunale Værker, hvilket betyder, at lejerne i afdelingen ikke skal betale for at få fjernet affaldet.

Nøglen til din opgang passer til skydedøren i skuret og til lågen for rummet til storskrald.

Er du i tvivl om, hvor dit affald skal hen, kan du stille det på gulvet i skuret.

Affaldsøerne skal bruges til husholdsaffald. Husk at binde for poserne og KUN komme poser i containere til husholdsaffald.

Der er også papir- og papcontainere i alle affaldsøerne. Husk at klappe papkasserne sammen, så der bliver plads til mere end en kasse.

Det er ikke tilladt at stille nogen form for affald i kælderen, opgangen eller uden for blokken. Skulle der alligevel blive stillet affald disse stedet, vil lejeren selv komme til at betale for bortskaffelsen.

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til varmemesteren i dennes kontortid.

Hvis ejendomsfunktionærerne finder affald, som er placeret forkert, vil det blive fjernet for lejerens regning.

Kabel-tv

Du kan selv vælge, hvilken kabel-tv udbyder, du vil bruge og du afregner direkte med den pågældende udbyder.

Ændringer skal altid foretages til den 1. i en måned, og mindst 14 dage før ændringen skal træde i kraft.

Fibernet

Der er installeret fibernet i afdelingen, som gør det muligt selv at vælge udbyder af internet og tv.

Vi gør dog opmærksom på, at du selv skal kontakte udbyderen for at høre mere, da Almenbo intet har med dette at gøre.

Delebilsordning

Beboerne her i afdelingen kan blive medlem af en delebilsordning.

Bilen holder på p-pladsen ved Frydenlunds Allé 69, 8210 Aarhus V.

En delebilsordning er oplagt, når du kun har brug for bil engang imellem.

Læs mere om ordningen her: www.tadaacar.dk/aura.

Skader i boligen

Skulle du komme ud for, at der opstår skader i boligen (indbrud, vand- eller brandskade og lignende) hvor der sker beskadigelse af ejendommens bygninger (lofter, vægge, gulve eller døre), skal du omgående rette henvendelse til ejendomsfunktionæren, der sørger for reparation.

Skade på private genstande/løsøre er ikke dækket af ejendommens forsikring. Du rådes derfor til at tegne en indboforsikring.

Afdelingen har følgende forsikringer: bygnings- og brandforsikring samt sanitetsforsikring.

Luft ud

Frisk luft og dermed ventilation er nødvendig for boligens, og ikke mindst beboernes sundhed. Følg nedenstående – derved undgås mange af de ulemper og skader som manglende udluftning er årsag til:

 1. Foretag udluftning af hele boligen ved gennemtræk i 5-10 minutter, minimum 3-4 gang i døgnet.
 2. I boliger hvor der er klapventiler og evt. spalteventiler, skal disse altid være åbne.
 3. Ved dug på den indvendige side af ruder, fjernes denne og der foretages hyppige korte udluftninger.
 4. Brug f.eks. Klorin eller Rodalon for at minimere problemer med mug og skimmel i vinduer, i badeværelser og andre steder hvor det forekommer.
 5. Undlad at tørre tøj i boligen.
 6. Brug emhætte ved madlavning, hvis en sådan er installeret i boligen.
 7. Luft ud efter bad.
 8. Lad om muligt dørene stå åbne mellem de enkelte rum, så der skabes cirkulation af luften.

Følges ovenstående råd, vil man få et godt og sundt indeklima.

Det kan være en god idé, at købe et eller flere hygrometre (luftfugtighedsmålere), så man løbende kan følge behovet for evt. ekstra udluftninger.

Luftfugtigheden indendørs bør helst ikke være højere end 45% i vinterhalvåret og max. 60% i sommerhalvåret.

God fornøjelse med et sundt og godt indeklima

Pulterrum

Pulterrummet findes i kælderen, og nummeret er det samme som lejlighedsnummeret. F.eks. lejlighed 0210 har også pulterrum nr. 210.

Trappevask

Trapperne renholdes af et rengøringsfirma.

Frydenlunds Allé: Trapperne vaskes én gang ugentligt. Gelændere, lamper og vinduer i opgange og indgange rengøres efter et fastsat skema.

Musvågevej: Trapperne vaskes i lige uger fra 1. sal til indgang, og i ulige uger vaskes trapper fra top til indgang. Elevatorgulve vasker hver uge. Gelændere, lamper og vinduer i indgangsdøre rengøres efter et fastlagt skema.

Nøgler

iLoq nøglen passer til ens lejlighed og ens postkasse i opgangen, samt til elevatoren (kun Musvågevej) for aktivering af elevatorkørsel til kælderen.

iLoq nøglen har ydermere en indbygget chip i nøglehovedet, så den kan passe til følgende, der måtte være relevante/nødvendige for den enkelte beboer:

i boligblokke på Frydenlunds Allé:

 • Ens egen opgangsdør og kælderdør i bunden af ens trappeopgang.
 • Udvendige kælderdøre i gavlene på Frydenlunds Allé.
 • Døren til vaskeriet og betalingsanlægget i vaskeriet (hvis man har aktiveret nøglen til dette).
 • Genbrugspladsen ved Frydenlunds Allé 41.

i boligblokken på Musvågevej:

 • Ens egen opgangsdør.
 • Cykelrum og/eller barnevognsrum ved indgangspartier ved opgangsdøre.
 • Udvendige kælderdøre ved gavlen Musvågevej 4 og de udvendige trapper ved Musvågevej 8 og 12.
 • Døren til vaskeriet og betalingsanlægget i vaskeriet (hvis man har aktiveret nøglen til dette).
 • Genbrugspladsen ved garageanlæggets nedkørselsrampe på Musvågevej.

Har man mistet sin nøgle, kan man ringe til Falck (Se vagtordning på forsiden), eller til Bonne Låse & Sikring på tlf.: 7070 2190, der har monteret låsesystemet eller til en låsesmed efter eget valg.

Bonne Låse og Sikring kan sende fakturaen til administrationen, der så efterfølgende opkræver beløbet via huslejen. Hvis man bestiller en låsesmed efter eget valg, skal man selv afregne med ham i forbindelse med oplukningen.

Køb af ekstra nøgler skal ske på ejendomsfunktionærernes kontor på Frydenlunds Allé 71, kld.

Da trappen er en flugtvej, er det i henhold til brandvæsnet forbudt, at henstille fodtøj, affald og lign. i opgangen.

Sikringer

Der er automat sikringer i lejligheden. Dette betyder, at hvis sikringen slår fra, kan man tilslutte sikringen igen ved at løfte kontakten i sikringsskabet op igen. Hvis der er tale om en kortvarig overbelastning, vil problemet nu være løst. Hvis sikringen igen slår fra umiddelbart efter tilslutningen, kan der være tale om en kortslutning i ledningsnettet eller et el-apparat.

Test af HPFI-relæ

Relæet må gerne testes ved en gang om året at trykke på testknappen på relæet. Denne test skal udføres om morgenen på en hverdag, da vi hurtigt kan rekvirere en elektriker, hvis relæet ikke kan til kobles igen.

Køkken / bad

Afløb: Forsøg først selv at rense afløbene. Afløb i badeværelse renses ved at fjerne rist og tragt. Hårene fjernes og der bruges en svupper.

I køkkenet hældes varmt vand i vasken. Når vasken er halv fuld, holdes en klud for vaskens overløb, og der bruges en svupper. Brug af Kaustisk soda er forbudt.

Ventilation: Der findes både i køkken af badeværelse ventilation, som skal renses mindst et par gange årligt. Den midterste runde del kan skrues delvis ud, og der aftørres og støvsuges på for- og bagside af ventilationen.

Røgalarm

Gælder kun Frydenlunds Allé. Hvis røgalarmen – uden påviselig grund, som f. eks. røg fra ovnen eller andet - begynder at bippe eller hyle, skal du henvende dig på ejendomsfunktionærernes kontor. Det er et backup batteri, der er i stykker, og som skal skiftes.

Porttelefon

Porttelefonsystemet har den største effekt, hvis du kun lukker besøgende til dig selv ind. Hvis nogen vil lukkes ind for at besøge din nabo, kan din nabo selv lukke dem ind. Hvis din nabo ikke er hjemme, har gæsterne ingen lovlig adgang til opgangen.

Varme

Varmeregnskabsåret er 1. juli til 30. juni. De hvide målere, der sidder på alle radiatorer aflæses af et firma, som også laver varmeregnskabet. Dette sker ca. 30-40 dage efter varmeregnskabsåret slutter den 30. juni.

Målerne gemmer sidste års forbrug, og det aktuelle års forbrug.

Hvis en varmemåler afmonteres en radiator, skal ejendomsfunktionærerne hurtigt have besked, så måleren kan monteres igen. Lejeren afholder alle udgifter ved montering af varmemåler.

Boremaskine

På begge varmemesterkontorer kan du låne en slagboremaskine med 5-6-8 mm bor. Brugen af boremaskiner og lignende værktøj, må kun ske på følgende tidspunkter:

 • Hverdage mellem kl. 08.00 og 19.00.
 • Lørdage mellem kl. 10.00 og 16.00.
 • Søndage mellem kl. 10.00 og 12.00.

Emhætte

Er der en emhætte i dit køkken, skal du selv skifte og betale for kulfilter. Det kan købes på ejendomsfunktionærernes kontor eller hos Trige køkkenet på telefon 86 10 13 66.

Ringklokke og lys

Du skal selv indkøbe og skifte pærer og batterier i lejligheden.

Vinduer

Vippevinduerne i køkken og værelser skal smøres i lukkemekanismen mindst én gang om året. Brug f. eks. VD40.

Video-overvågning

På grund af flere tilfælde af hærværk i kælderen findes der video-overvågning i alle kældre.

Vaskeri

Nøgle

Adgang til vaskeriet fås med iLoq nøglen, der også passer til ens bolig. iLoq nøglen skal aktiveres med den aktiveringskode man får udleveret af varmemesteren.

Reservering af vasketid

For at reservere vasketid (kun Frydenlunds Allé) skal man lægge sin iLoq nøgle på betalingssystemet og følge anvisningerne i displayet. iLoq nøglen bruges også som betaling for vask, tørring og strygerulning.

Brug af vaskemaskinerne

For at vaskemaskinerne kan benyttes skal man lægge sin iLoq nøgle på betalingssystemet og følge anvisningerne i displayet.

Betaling

Opkrævning for brug vaskerimaskiner mv. sker via kommende måneds huslejeopkrævning. Beløbsstørrelse og periode vil fremgå af opkrævningen. Det er muligt via betalingssystemet at få oplyst hvor mange penge man har vasket for siden sidste aflæsning.

Fraflytning

Ved fraflytning skal iLoq nøgler afleveres ved syn af lejlighed, hvorefter forbruget bliver opgjort og iLoq nøglerne vil herefter blive omprogrammeret til ny indflytter.

Bortkomst af iLoq nøgle/ekstrabestilling

Hvis man mister en iLoq nøgle, ringer man til ejendomsfunktionæren og får den spærret. Ønsker man en ny iLoq nøgle kan den tillige bestilles hos ejendomsfunktionæren, afregning sker via huslejen.

Nedbrud

I tilfælde af nedbrud på enten vaskerimaskiner eller betalingsanlæg, rettes henvendelse til ejendomsfunktionæren.

Vaskemaskine, opvaskemaskine, tørretumbler og parabol

Installering af ovennævnte kræver en skriftlig ansøgning til administrationen og først når der er givet en tilladelse, må det installeres. Du kan på Almenbo Aarhus hente en blanket til at ansøge med.